𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐃𝐚𝐲

𝐈𝐭’𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐃𝐚𝐲 𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐥𝐲 𝟐𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐲𝐞𝐚𝐫’𝐬 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐌𝐚𝐠𝐤𝐚𝐢𝐛𝐚? 𝐌𝐚𝐠𝐤𝐚𝐢𝐬𝐚! 𝐌𝐚𝐠𝐛𝐚𝐬𝐚.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Paliwanag sa tema ng Buwan ng Wika 2020

By Komisyon sa Wikang Filipino

Nakasentro ang tema ng Buwan ng Wika 2020 — “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika” Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya — sa halaga ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bílang mabisang sandata sa pakikidigma laban sa pandemya.

Layunin nitóng himukin ang BAYANIHAN ng sambayanan upang masugpo ang patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga impormasyon o pabatid-publiko na nása Filipino at mga katutubong wika.

Pagbabantayog itó sa kahalagahan ng mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na itaguyod ang pagpapalaganap ng Filipino at mga katutubong wika sa bansa bílang pinakamabisang midyum sa pagkakaroon ng kolektibong pag-uunawaan ng sambayanan. 

Ano ang kaugnayan ng wika sa BAYANIHAN? 

Ang pagresolba sa pandemyang dinaranas ng buóng mundo ay hindi lámang nakasalalay sa pagdiskubre ng “bakuna”—malaking papel ang ginagampanan ng kamalayan o awareness ng bawat tao ukol sa virus na sa tamang impormasyon ay magkakaroon ng kolektibong hakbang pára sa prebensiyon ng nakamamatay na sakít.

Wika ang tuláy sa paghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang COVID-19 ay mapigilan. Tinitingnan dito ang Filipino at mga katutubong wika sa bansa bílang tagapamansag ng kolektibong paghahanap ng pag-asa sa gitna ng krisis o matinding pangangailangan. Hindi nga ba’t sa pagpapaunawa sa mga Filipino, sa anumang antas ng búhay, hinggil sa kinakaharap na sitwasyon, kadalasang napag-iiwanan ang mga nása laylayan ng lipunan lalo’t banyaga ang wikang ginagamit sa pagpapaliwanag? 

Ngayong taón ay humarap at kasalukuyang humaharap sa maraming pagsubok ang ating bansa tulad ng pagputok ng Bulkáng Taál at pagkakaroon ng maraming káso ng COVID-19.

Sa araw-araw na humaharap ang mga Filipino sa pagsubok na itó, humaharap din ang (mga) wika sa mabigat na isyung hatid ng pandemyang itó. Dahil dito, naging mahalaga ang pagpapása at paghahatid ng mga impormasyon sa mamamayán. Nagbigay-daan itó upang makita ang pangangailangang maibantayog ang bawat wika bílang pagtugon sa ibá’t ibáng kalamidad at pandemya.

Ang pagsandig sa wikang sinasalita ng isang pamayanan ay higit na epektibo hindi lámang sa paghahatid ng impormasyon sa bawat mamamayán nitó kundi sa pag-aalis ng tákot o stigma dahil nagagawang pag-usapan ang pandemya sa mga wikang komportable ang mamamayán. 

Bakit kailangan ang Maka-Filipinong BAYANIHAN? 

Ang BAYANIHAN ay tatak Filipino na malawakang nauunawaan at nagpapatatag sa mga lokal na komunidad sa buóng bansa. Pagbabantayog itó sa kahalagahan ng paggamit ng Filipino at katutubong wika sa pagpapalaganap ng impormasyon sa panahon ng pag-iral ng kuwarentena o quarantine upang bigyang-daan ang pagsibol ng BAYANIHAN.

Maging sa Cebu o buong Kabisayaan hanggang Mindanao ay malaganap na ginagamit ang BAYANIHAN sa mga kampanya kontra COVID-19. Pagpupugay din itó sa mga frontliners na itinuturing nating BAYANI sa panahon ng pandemya. 

Binibigyang-pansin ng BAYANIHAN ang idea ng pagbibigay ng impormasyon na naaayon sa wika ng pamayanan. Patunay dito ang isinagawang malawakang pagsasalin sa mga katutubong wika sa bansa bílang paunang inisyatiba ng Kagawaran ng Kalusugan kaugnay ng mga bagay na mahalagang mabatid ng publiko ukol sa COVID- 19.

Itó rin ang itinatagubilin ng Senate Bill No. 1539 (Language Accessibility of Public Information on Disasters Act) na isinusulong ni Sen. Manuel “Lito” M. Lapid upang higit na mapalakas ang mga pagsisikap na pahalagahan ang Filipino at mga katutubong wika ng pamayanan dahil madali at mabilis nitóng naitatawid ang mensahe ng pamahalaan tungo sa komunidad. 

Ang BAYANÍHAN ay para sa lahat, itó ang pagkakaisang lubhang kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan. 

Ang Poster ng BWP 2020 

• Ang bangka na sumasagisag sa sambayanang Filipino at ang mga lulan nitó ay kumakatawan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. 

• Ang pagsagwan na sumasagisag sa BAYANIHAN sapagkat hindi itó gawaing mag-isa kundi sáma-sáma. 

• Ang mga alon ay pagsubok (pandemya) na iláng ulit kinaharap ng bansa sa iba’t ibang yugto ng kasaysayan nitó bágo ang COVID-19 gaya ng (kolera (panahon ni Rizal), tuberculosis (pre at post WWII), Spanish flu, SARS (2003), Meningococcimia (2005), Ebola (2009), AH1N1 (2009), MERS (2015), at nitó lámang nakaraang taón ay muling nagbalik ang tákot sa tigdas at polyo na matagal nang nawala. 

• Ang sagwán ay simbolo ng mga katutubong wika na siyang pangunahing kasangkapan sa pagtutulungan ng mga nakasakay sa bangka upang makarating sa paroroonan nang mabilis, matiwasay, at ligtas. 


Dahil ang BAYANIHAN ay panawagan túngo sa pagbibigkis at pagkakaisa… 

Tulad ng iba pang virus na nagdudulot ng nakamamatay na sakít, ang pag-unawa ng publiko upang makaiwas dito ay isa nang mainam na paunang gamot. Ang gamot ay nása wikang nauunawaan. Anumang anunsiyo sa anyo ng infographic na naglalaman ng mga tagubiling pangkalusugan gaya ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, pag-iwas sa matatáong lugar, pagkakaroon ng social distancing, at mga tanong at sagot ukol sa COVID-19 ay mawawalang saysay kung hindi itó ganap na nauunawaan ng publiko.

Anupa’t napapanahon ang pagtangkilik sa Wikang Pambansa at mga wikang katutubo bílang mga wikang tumatagos sa sentido kumon at sensibilidad ng taumbayan. Malimit nating matunghayan ang mga pagsisikap at inisyatiba ng pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa bawat pagharap ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga opisyal ng pamahalaan upang iulat sa bayan ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa sa gitna ng pandemya. 

Kung ang isyu ay pagbibigay-proteksiyon sa sarili at sa kapuwa mula sa mikrobyo, tirahan ng mikrobyo, sa nilalabasan ng mikrobyo, paraan ng paglipat ng mikrobyo, sa pinapasukan ng mikrobyo, at sa táong maaaring mahawahan ng COVID-19 tulad ng ibig mangyari ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) at iba pang organisasyong pribado at publiko, walang dudang epektibo itóng magagawa sa Filipino at mga lokal na wika. Gayundin sa aspekto ng pagbibigay-linaw sa mga patakaran ng pamahalaan gaya ng ECQ, GCQ, MGCQ, atbp. Mas madaling mapapawi ang tákot at pangamba ng publiko kung walang sagabal sa paghahatid ng mensahe. 

Napatunayan ng buong mundo na walang mayaman at mahirap sa panahon ng pandemya. Lahat táyo ay pantay ang oportunidad na mahawa at mailigtas ang sarili sa mapaminsalang COVID-19. Gayunman, mas may laban táyo kung pantay-pantay ang akses ng sambayanan sa impormasyon. At kung hindi táyo pagwawatak-watakin ng wika dahil sa usapin ng prestihiyo o katayuang panlipunan, mapagtatagumpayan natin ang mapaminsalang COVID-19. 

Bakit FILIPINO ang gamit ng KWF para tukuyin ang wika, mamamayan, at kultura ng bansa? 

Ito ay dahil sa Kapasiyahan 2015-08 ng Kalupunan ng Komisyoner ng KWF na nagpapatibay sa paggamit ng “Filipino” sa halip na “Pilipino” para tumukoy sa Mamamayan at Kultura ng bansa. 

Sa bisa ng 1987 Konstitusyon, ganito ang isinusulong ng KWF na itawag sa tao at kultura. Hindi kinakatawan ng F sa Filipino ang katawagang Ingles kundi kinakatawan nitó ang iba’t ibang katutubong kulturang Filipino. Iniiiwas nitó ang walang-saysay na tuntunin hinggil sa kaibahan ng tawag sa wika, sa tao, at sa kultura. 

Higit kaysa pagiging wika sa pang-araw-araw na usapan, wikang panturo, at wikang opisyal ng pamahalaan, kailangang maging bahagi ang Wikang Pambansa ng katauhang Filipino sa paraang ginagamit itóng kasangkapan sa lahat ng pangangailangan ng lipunang Filipino. 

Virgilio S. Almario, “Pagpaplanong Wika at Filipino,” Komisyon sa Wikang Filipino (2015), p.116.              

(MCG/PIA-IDPD/KWF)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Free Downloadable Ebooks for Teacher Education

In support to distance and continuous learning, our College Library share this free and downloadable ebooks on LEARNING, TEACHING AND TEACHER EDUCATION:

TEACHER THINKING & PROFESSIONAL ACTION – https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203012505

POWER TO TEACH: Learning Through Practice – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203507285

TEACHERS’ WORK IN A GLOBALIZING ECONOMY – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203979693

CONNECTING POLICY AND PRACTICE: Challenges for Teaching and Learning in Schools and Universities – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203012529

EXTENDING EDUCATIONAL REFORM: From One School to Many – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203993965

POLITICS OF QUALITY IN EDUCATION: A Comparative Study of Brazil, China, and Russia – https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203712306

Professional Competence And Higher Education – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203973165

The Psychology of Study Success in Universities – https://www.taylorfrancis.com/books/9781315212104

HIGHER EDUCATION LANDSCAPE 2030: A Trend Analysis Based on the AHEAD International Horizon Scanning – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-44897-4

Understanding Values Work: Institutional Perspectives in Organizations and Leadership – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37748-9

KNOWLEDGE FROM A HUMAN POINT OF VIEW – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-27041-4

TRANSFORMING LIVES AND SYSTEMS: Cultural Competence and the Higher Education Interface – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-5351-6

EMPOWERING TEACHERS TO BUILD A BETTER WORLD – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2137-9

TEACHING FOR EXCELLENCE AND EQUITY – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-16151-4

SCHOOL LEADERSHIP AND EDUCATIONAL CHANGE IN SINGAPORE – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-74746-0

COLLABORATION IN DESIGNING A PEDAGOGICAL APPROACH IN INFORMATION LITERACY –https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34258-6

COLLABORATIVE CURRICULUM DESIGN FOR SUSTAINABLE INNOVATION AND TEACHER LEARNING –  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20062-6

DIVERSITY AND INCLUSION IN GLOBAL HIGHER EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-1628-3

THE COLD WAR IN THE CLASSROOM – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11999-7

COMPUTATIONAL THINKING EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-6528-7

INTERNATIONAL REFLECTIONS ON THE NETHERLANDS DIDACTICS OF MATHEMATICS: VISIONS ON AND EXPERIENCES WITH REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20223-1

VISIONS FOR INTERCULTURAL MUSIC TEACHER EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-21029-8

CONFERENCING AND PRESENTATION ENGLISH FOR YOUNG ACADEMICS – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-2475-8

EDUCATING STUDENTS TO IMPROVE THE WORLD – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-3887-2

FUTURE SKILLS – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-29297-3

INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE EUROPEAN EDUCATION POLICIES – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-41517-4

CONCEPTUALIZING ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP FOR 21ST CENTURY EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-20249-1

SUCCESSFUL GLOBAL COLLABORATIONS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-25525-1

THE RESPONSIBLE UNIVERSITY – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-25646-3

SUSTAINABILITY, HUMAN WELL-BEING, AND THE FUTURE OF EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-78580-6

GENDER DIFFERENCES IN COMPUTER AND INFORMATION LITERACY – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26203-7

THE GOVERNING-EVALUATION-KNOWLEDGE NEXUS –  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-21143-1

THE CHANGE LABORATORY FOR TEACHER TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-02571-7

SOCIOECONOMIC INEQUALITY AND EDUCATIONAL OUTCOMES – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11991-1

HIGHER EDUCATION IN THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-0194-0

BECOMING CITIZENS IN A CHANGING WORLD – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73963-2

EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA: THE IMPACT OF PAST AND FUTURE POLICIES – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-77407-7

THE MODELS OF ENGAGED LEARNING AND TEACHING – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-2683-1

AUDACIOUS EDUCATION PURPOSES: How Governments Transform the Goals of Education Systems – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-41882-3

UNDERSTANDING CHINA’S SCHOOL LEADERSHIP: Interpreting the Terminology – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-0749-6

EDUCATION AND DEVELOPMENT IN COLONIAL AND POSTCOLONIAL AFRICA – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-27801-4

THEORETICAL AND PRACTICAL ADVANCES IN COMPUTER-BASED EDUCATIONAL MEASUREMENT – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-18480-3

HIGHER EDUCATION REFORMS IN ROMANIA: Between the Bologna Process and National Challenges – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08054-3

MERGERS AND ALLIANCES IN HIGHER EDUCATION: International Practice and Emerging Opportunities – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-13135-1

TALENT DEVELOPMENT IN EUROPEAN HIGHER EDUCATION – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-12919-8

THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA: Between Critical Reflections and Future Policies – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-20877-0

A PHILOSOPHY OF ISRAEL EDUCATION: A Relational Approach – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-30779-4

HISTORY EDUCATION AND CONFLICT TRANSFORMATION: Social Psychological Theories, History Teaching and Reconciliation – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54681-0

INDIGENOUS PATHWAYS, TRANSITIONS AND PARTICIPATION IN HIGHER EDUCATION: From Policy to Practice –

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-4062-7

VOCATIONAL TEACHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA: Developing Skills and Facilitating Success – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73093-6

REFORMS, ORGANIZATIONAL CHANGE AND PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION:  A Comparative Account from the Nordic Countries – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-11738-2

TRANSFORMING EDUCATION OUTCOMES IN AFRICA – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-12708-4

BUILDINGS FOR EDUCATION

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-33687-5

READING SUCCESS IN THE PRIMARY YEARS – https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-3492-8

Posted in College Library | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Free Downloadable Ebooks on Gender Education

GENDER AND LIFELONG LEARNING – https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203969533

MEN AND THE CLASSROOM: GENDER IMBALANCES IN TEACHING – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203420300

GENDER EQUALITY AND WORK-LIFE BALANCE: GLASS HANDCUFFS AND WORKING MEN IN THE U.S. – https://www.taylorfrancis.com/books/9781315719191

Gender and Precarious Research Careers – https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315201245

NEGOTIATING GENDER EQUITY IN THE GLOBAL SOUTH: THE POLITICS OF DOMESTIC VIOLENCE POLICY – https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351245623

GENDER AND THE GENOCIDE IN RWANDA: WOMEN AS RESCUERS AND PERPETRATORS – https://www.taylorfrancis.com/books/9781315173078

POLICING GENDER, CLASS AND FAMILY IN BRITAIN, 1800-1945 – https://www.taylorfrancis.com/books/9780203993668

ORTHODOX CHRISTIANITY AND GENDER: DYNAMICS OF TRADITION, CULTURE AND LIVED PRACTICE – https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203701188

TRANSGENDER IDENTITIES: TOWARDS A SOCIAL ANALYSIS OF GENDER DIVERSITY –https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203856147

HANDBOOK OF THE SOCIOLOGY OF GENDER – https://link.springer.com/book/10.1007%2F0-387-36218-5

FEELING GENDER: A GENERATIONAL AND PSYCHOSOCIAL APPROACH – https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-349-95082-9

COMPARATIVE PERSPECTIVES ON WORK-LIFE BALANCE AND GENDER EQUALITY –https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-42970-0

A DEMOGRAPHIC PERSPECTIVE ON GENDER, FAMILY AND HEALTH IN EUROPE –https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-72356-3

MIGRATION, GENDER AND SOCIAL JUSTICE: PERSPECTIVES ON HUMAN INSECURITY – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-28012-2

GENDER INNOVATION AND MIGRATION IN SWITZERLAND – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-01626-5

MEN’S EXPERIENCES OF VIOLENCE IN INTIMATE RELATIONSHIPS -https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-03994-3

SAME-SEX FAMILIES AND LEGAL RECOGNITION IN EUROPE –https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-37054-1

LGBT-PARENT FAMILIES: INNOVATIONS IN RESEARCH AND IMPLICATIONS FOR PRACTICE – https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-4556-2

HANDBOOK OF LGBT ELDERS: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO PRINCIPLES, PRACTICES, AND POLICIES – https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-03623-6

A HISTORY OF MALE PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN BRITAIN, 1945–1980 – https://link.springer.com/book/10.1057/9781137448880#about

THE PATHOLOGISATION OF HOMOSEXUALITY IN FASCIST ITALY – https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-00994-6

DEVELOPMENT, SEXUAL CULTURAL PRACTICES AND HIV/AIDS IN AFRICA –https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-04119-9

Posted in College Library, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Library Update

LIBRARY UPDATE:
Due to Covid-19 pandemic, our College Library is closed until further notice.
All patrons with unreturned books, kindly bring the books in the covered court for clearance, starting June 1 onwards. Book fines are lifted during this period.
The College Library will continue to provide and share eBooks and eResources on our website and social media during closures.

Librarians are available for queries thru:
Facebook Page: Maryhill College, Inc. – HED Library
Email: mclibrary2013@gmail.com
Website: maryhillcollegelibrary.wordpress.com

Posted in College Library | Leave a comment